София – отворен град

Идеи за местен план по миграция, интеграция и интернационализация, разработен от екипа на CERMES в рамките на проекта Отворени градове

Описание:

София е член на престижната международна мрежа „Отворени градове”.

В нея участват столици и градове като Виена, Дъблин, Мадрид, Дюсердорф и други с интересен опит и впечатляващи резултати в интеграцията и утвърждаването на миграцията като важен ресурс за динамика и развитие.

В рамките на международния проект се обменя информация за добри практики и се предвижда всеки град на разработи Местен план за действие по миграция и интеграция.

Отворен град – характеристики и определение

 • Свързаност и пространство за растеж;
 • Качество на живота и мястото (градско проектиране);
 • Умения и опит на работната сила;
 • Иновативност и креативност;
 • Предприемчивост;
 • Промишлена структура;
 • Прозрачност на икономическата среда;
 • Идентичност и бранд;
 • Способност за стратегически промени[1]

Отвореността се дефинира като способността на града да привлича международни мигрантски общности и да им дава възможност да допринасят за бъдещия успех на града.[2]

Цели

 1. Формиране на управленски капацитет на Столична община за интеграционна политика, за активно съдействие за включването на новопристигналите жители в градския живот и за подобряване на връзките между местното население и имигрантите.

 1. Осъществяване на проактивна политика по отношение на интернационализацията на града, превръщането му в притегателен център за чужди инвестиции и предприемачи, за изпълнение програмата на кмета за София като динамична европейска столица.

 1. Изпълнение програмата на кмета за София като открит град, изхождаща от конструктивното разбиране за миграцията като ресурс.

 1. Повишаване международното сътрудничество на Софи с цел затвърждаване облика ù на модерен град с благоприятен културен климат и добри условия за бизнес.

 1. Създаване на климат на интеркултурен диалог, интерес и опознаване на културните различия, изграждане на общи пространства за граждански инициативи, включващи и имигранти, и български граждани.

Целеви групи

Цялостната интеграционна политика трябва да обхваща всички категории и групи мигранти, но една проактивна политика, схващаща миграцията като ресурс за динамично и устойчиво развитие се фокусира върху няколко основни групи:

–          висококвалифицирани имиграни от трети страни и граждани от ЕС;

–          предприемчиви, икономически самостоятелни и активни имигранти;

–          новопристигнали млади имигранти;

–          второ поколение имиграни.

Индикатори за оценка

 • достъп до пазара на труда;
 • участие в общинското управление;
 • културни мероприятия на имигрантските общности;
 • медийно присъствие;
 • анти-дискриминация;
 • брой на чужди граждани, започнали частен бизнес;
 • брой на чуждите фирми и корпорации, инвестирали в града;
 • брой на международните прояви.

Механизъм за изработване на Местния план на действие

Местният план на действие е колективен продукт. В него са включени предложенията, идеите и опитът на многобройни международни и български партньори:

 • предложенията и идете на членовете на Работната група с представители на отговорните министрества, на  СО, както и на други организации с компетенции в интеграцията;
 • предложения и идеи на общински съветници и ръководството на СО;
 • предложения и идеи на млади софиянци – студенти и ученици – участници в играта Future City Game
 • опитът на градовете – членове на мрежата Отворени градове;
 • положителните практики на градове като Мадрид, Париж, Амстердам, който беше подробно разгледан и анализиран на съвещанията на Работната група;
 • идеите и предложенията на екипа на CERMES – Центъра за миграционни изследвания на НБУ, както и на докторанти от международната докторска програма Diversity management and governance.

Планът е обсъждан на следните форуми:

 • на три заседания на Работната група през 2010 г. с представители на различни министерства, НПО, както и на Общинския съвет и зам.-кметове;
 • на уъркшоп на Международната мрежа Отворени градове през септември 2010 в София;
 • отделни добри интеграционни практики в София са представени от българските участници в международната мрежа на нейни съвещания през 2009 – 2010 г.

Дейности

Международният проект Отворени градове разграничава три сфери:

 • лидерство и управление – формулира стратегическата визия на града и обосновава идеята за миграцията като ресурс
 • интеграция – предлага система от мерки и реализира добри практики за икономическо, социално и културно включване на чуждите граждани;
 • интернационализация – обосновава идеята за отвореността като израз на атративността на столицата и разгръща мерки за утвърждаване на София като важен икономически, туристически и културен център в Юго Източна Европа.

Множество дейности се отнасят до повече от една сфера. Те ще бъдат отбелязани със символите:

–          лидерство – ▲

–          интеграция – ●

–          интернационализация – ■

Дейности

Лидерство и управление

Създаване на Консултативен съвет по интеграция

Консултативният съвет ще бъде обществен орган с представители на общинските съветници от различни комисии, представители на отговорните министерства, на мигрантските общности, на академичните среди, НПО.

Негова основна задача е да формулира концепция за институционализация на интеграционната политика.

Той ще осъщестява и регулярна дейност по оценка на дейностите по интеграция на мигрантитеи.

Консултативният съвет е първа стъпка към институционализацията на интеграционната политика и към  създаване на специализирано звено/позиция в струтурата на СО.

Кампания  за нов имидж  „София 2020”

Инициатива за брандиране на града. Като динамичен град и София на 5-10 години е хубаво да разработва нов бранд на града като израз на динамичното му развитие.

В разработването му ще се включат ПР експерти, маркетингови агенции, творчески организации, граждански форуми.

Кампания „Ти за София, София за теб”

Кампания за инициативи за добър съвместнен живот в града на хора от различни възрасти, професии, националности. Приложение на интересния опит на Виена в осъществуването на подобна инициатива.

Утвърждаване положителния образ на града и идентификацията на жителите му с него – и български граждани, и чужденци.

Развитие образа на града като приятно място за живеене

„Мултикултурна София” – флайър и електронна страница на сайта на СО ■●

Необходимост от надежна информация за имиграцията в столицата – за броя и видовете мигранти, тяхната заетост, организации, техните бизнес и културни инициативи, за техните потребности.

Публикуване на тази информация в две форми: богато илюстрирана брошура и електронна страница на сайта на СО

Регулярно преиздаване на брошурата и актуализиране на електронната информация.

Тренингови курсове на  служители от общинската администрация за управление на многообразието –

Необходимост от развитие на административния капацитет в сферата на тази нова за СО публична политика – интеграцията на имигранти.

Система от индикатори за оценка

Необходимост от система за мониторинг и оценка на провежданата от СО интеграционна политика.

Интеграция и включване

„Старт София”

Създване на Интернет многоезична база данни за услугите на СО за чужди граждани.

Подготовка на пакет от материали на различни езици за услуги  и възможности.

Приложение на положителния опит на Виена и други столици.

„Интеркултурна София диша”

Развитие на интересната и високо оценена от софиянците и гостите на София инициатива „София диша” в интеркултурна насока.

Един от дните на „София диша” да бъде с участие на мигрантски бизнес и арт групи.

Форум „Да бъдеш чуждестранен студент в София”

Ежегодна среща на представители на СО с чуждестранните студенти за обмяна на опит и идеи.

Предложение на младите участниците в играта Future City Game.

„Младежта твори интеркултурна София”

Ежегодна инициатива, където ученици да рисуват, пеят, творчески пресъздават столицата. Идеите, въображението, творчеството на младите софиянци – българи и чужденци – са важен източник на насоки за бъдещото развите на града.

Интеркултурен фестивал

Ежегоден фестивал на изкуство на и за мигрантските общности в столицата – танци, живопис, музика, спектакли…

S.O.F.I.A в българския Лувър

Идея на Future city game за интеркултурна София в българския Лувър.

(Social organization for International Acquaintances).

Културни посредници

Доброволци и стажанти – български или чуждестранни студенти – като помощници в интеркултурните интициативи.

Отворен интеркултурен пазар

Предложение на участниците във Future city game да се обсъди идеята в  културния триъгълник да се създаде малък отворен интеркултурен базар с щандове на занаяти на различните общности и евентуално културен информационен център.

Интернационализация

Международен бизнес форум

Регулярна среща на СО с представители на чуждестранния бизнес в столицата за обсъждане на идеи за подобряване условията за бизнес и развитието на града

Международен Интернет портал

Създаване на Интернет портал, на който чужденци да могат да обменят практическа, икономическа, културна информация (напр за жилища и мн.др.)

„Синя нощ”[3]: София поздравява Европа

През нощта на празника на Европа – многобройни културни събития на различни открити пространства, за доближаване на Европа до гражданите и за засилване на празничното начало в европейската културна идентичност.


[1] Кларк Г. (2010) Разбиране за отворени градове. Британски съвет, с.7-8.

[2] Кларк Г. (2010) Разбиране за отворени градове. Британски съвет, с.10.

[3] По идея на докторанта Gianfranco Brusaporci от междунароодната докторска програма Diveristy management and governance на базата на собствения му опит като инициатор на тази добра практика в Италия.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s