Да се огледаш в очите на колегите: рецензия на доц. д-р Момчил Дойчев

СТАНОВИЩЕ

ПО КОНКУРСА ЗА ПРОФЕСОР ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ОТ

ДОЦЕНТ Д-Р МОМЧИЛ ДОЙЧЕВ БАДЖАКОВ

Конкурсът за „професор”, обявен за нуждите на Департамент „Политически науки” в Нов български университет. Единствен участник в конкурса е доцент д-р Анна Славчева Кръстева

Доц. Д-р Анна Кръстева е една от ключовите и най-активни творчески фигури в департамент „Политически науки” на Нов български университет.

Приносът и за създаването, усъвършенстването и актуализирането на програмите на департамента – бакалавърски и магистърски, на български и френски език е безспорен. Основните и изследователски интереси са насочени към несъмнено актуални и важни проблеми на политическите науки и международните отношения, които тя с вещина и творчески изследва и доразвива. Изследователските и усилия са насочени към проблемите на миграционна политика, дигитална гражданственост, пост-комунистическа демократизация, интеркултурност и гражданственост.

Доц. Кръстева е уважаван и признат анализатор на миграционната политика. Тя разработва един оригинален теоретичен модел, разглеждащ миграцията в четириполюсна координатна система на пост-вестфалската държава, опитомената глобализация, глобалния град и пулсиращия пазар. Активното и неуморно участие на Анна Кръстева в научния живот намира тук израз в участието, организирането и журирането на множество международни конференции, семинари, проекти, студии, статии и книги на български, френски и английски език.

Втори клъстер на нейните научни интереси е насочен към дигиталния гражданин, новите мобилизации и интернет политиката – един перспективен и обещаващ обект за изследване, в който тя влага усилия и допринася с многобройни публикации.

Третият клъстър на нейните интереси обхваща проблемите на пост-комунистическата демократизация в разнообразни нейни аспекти: посткомунистическият политически конфликт, младият политик, политическият дискурс, изборите, европейската идентичност. И тук тя е инициатор, организатор и участник в множество научни форуми у нас и в чужбина.

Четвъртият клъстър на нейните научни интереси е насочен към интеркултурността, секуларизма и ролята на франкофонията за процесите на демократизация.

Доц. Анна Кръстева активно изследва и публикува по тези проблеми не само у нас, но и във водещи университети в редица франкофонски страни.

Представеният от нея доклад за самооценка отговаря на всички задължителни изисквания при дългосрочното атестиране за обявяване на конкурс за заемане на по-висока академична длъжност.

Представените по конкурса материали са в три направления:

  1. Изследователска и творческа работа

Хабилитационният труд „От миграция към мобилност: политики и пътища“.Изд-во на НБУ, 2014 представлява първата у нас голяма монография, която изследва миграцията триизмерно: Как мислим миграцията – миграционни теории; Как се разгръща миграцията – миграционният феномен; Как управляваме миграцията – миграционна политика. Тази ‘координатна система’ е теоретичната рамка за картографиране и на миграционните теории, и на миграционните политики, и на пост-комунистическия миграционен феномен с неговата логика на ре/де/териториализация с променлива легитимност. Книгата е резултат на дългогодишните теоретични и емпирични изследвания на автора, множество резултати са представени на академично форуми у нас и в чужбина.

Освен хабилитационния труд , доц. Кръстева е участник и съставител на още седем книги, посветени на миграцията на български, френски и английски език.

Голяма част от тези текстове очертават основните параметри на границите на структурно-историческия подход в политологията и политическата социология. Това представлява съществен принос за изграждането на ново разбиране за границите на тези научни области и за разширяването на тяхното съдържание.

Доц. Анна Кръстева е ръководител, автор на концепцията или участник в значими проекти, финансирани основно от Стратегическия фонд на НБУ, Конкурс “Идеи” на Фонда за научни изследвания на МОН, по 6-та и 7-ма рамкова програма, както и по други международни и европейски схеми.

Проектите са разработени от постоянен екип от утвърдени и млади колеги от департамент „Политически науки”, което свидетелства както за устойчивост на научните интереси, така и за доказани умения за работа в екип и ръководство на млади колеги.

Доц. Кръстева членува в престижни национални и международни научни организации. В момента е зам. председател на Управителния съвет на Българската асоциация за политически науки – по международната дейност (от 2013 г.). Член е също така на Международната асоциация по политически науки (IPSA), както и на Международната асоциация на френскоговорящите социолози (AISLF). Това е безспорно доказателство за нейните не само на академични, но и на организационните и качества от колегиалната общност.

Признание на нейните научни резултати са две академични отличия:

– Doctor honoris causa на Университета Лил 3, Франция (2010)

– Орден на академичните палми (Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, 15.01.04).

Сред международните научни отговорности заслужава да се отбележат участие в редколегии на международни списания и в ръководствата на международни организации:

– Главен редактор на международното списание Southeastern Europe (Brill) (2008 – )

– Член на международната редколегия на американското списание Nationalism and ethnic politics (Routledge) (2000- )

– Член на международната редколегия на китайското списание

Europeana, публикувано в Шанхай и Париж (2011- )

– Член на международния научен съвет на мрежата на Домовете на науките за човека, Франция (2008 – 2012)

– Член на ръководството на Международната асоциация на френскоговорящите социолози (1996 – 2004)

– Председател на AMOPA-Bg (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) (2011 – )

– Член на борда на Дипломатическия институт към МВнР (2012-)

Член е и на редица международните научни съвети.

  1. Учебна работа

През всички учебни години, от назначаването и в НБУ, доц. Кръстева е изпълнявала изискванията на Наредбата за заетостта над 100%.

Годишната и натовареност понякога е достигала над 250 часа,

включително курсове на чужд (френски и английски) език.

Във всички курсове, които води, кандидатът използва мултимедийни продукти , въведени в електронните системи на НБУ.

Работи най-активно със студенти и докторанти, включително – по

Програма „Еразъм”.

Доц. Кръстева е била научен ръководител на множество бакалаври и магистри – на български и френски език. За отчетния период е била ръководител на защитени 6 докторски тези, две от които в съвместно научно ръководство между НБУ и чуждестранни университети, а общо три с международно жури.

Преподавала е като гост-лектор в множество университети:

  1. Университета Лавал, Квебек (май-юни 1996)
  2. Института за политически изследвания в Париж, Франция (февруари 2001)
  3. Университета в Мец (март-юни 2000, 2001, 2002)
  4. Ecole normale superieure, Лион (2003)
  5. Института за европейски изследвания, Университет Париж 8 (май-юни 2004)
  6. Институт за академични изследвания, Нант (януари – юни 2010)
  1. Организационна и обществена работа

Доц. Кръстева е активен организатор и участник в множество лекции, форуми и дебати, отразени в текущи събития на НБУ. С особен интерес от студентите се ползват дебатите с политици преди избори и други значими политически събития. В семинарите са участвали множество чуждестранни гости, както и представители на български и международни институции, посланици и др. Теоретични резултати от дебатите са публикувани в поредица от книги.

Доц. Кръстева е създател и ръководител на Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания на НБУ. Той е първото страната академично звено в тази сфера. Множеството национални и международни проекти, конференции, публикации с активното участие на младите колеги са индикатори на устойчива и продуктивна научна общност и формиране на школа.

Тя е инициатор и ръководител на проекти към Стратегическия фонд за развитие на НБУ, сред които:

Ръководител на проект „Да бъдеш политик в България” (НБУ, 2008 – 09)

Ръководител на проект „Европейски избори 2009” (НБУ, 2009)

Ръководител на проект „Парламентарни избори 2009” (НБУ, 2009)

Организиратор на национални и международни форуми съвместно с Парламента, МВнР, Дипломатическия институт, други министерства, френското и други посолства, които допринасят за публичната видимост и репутация на НБУ и Департамента по политически науки.

Доц. Кръстева активно участва като коментатор и анализатор в множество предавания на престижни електронни и печатни медии.

Като имам предвид всичко, посочено по-горе, както и безспорните приноси на кандидата за развитието на перспективни научни направления в политологията и политическата социология – не само в национален, но и в международен мащаб, убедено предлагам на уважаемата комисия да избере доц. Анна Кръстева за професор.

21.08.2015.

Доц. Д-р Момчил Дойчев Баджаков

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s