Да се огледаш в очите на колегите: рецензия на проф. дин инж Димитър Йончев

СТАНОВИЩЕ

От професор, доктор на ик. науки, инж. Димитър Трендафилов Йончев преподавател в департамент НМС в НБУ, хабилитиран за професор по организация и управление извън сферата на материалното производство 05.02.24., върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност професор, по професионално направление 3.3. Политически науки (миграционна политика), БФ, департамент „Политически науки“ обявен в ДВ 35/15.05.2015 г., с кандидат доцент д-р Анна Славчева Кръстева

 I. Изследователска дейност и резултати.

  1. Оценка на монографичния труд, включваща оценка на научните и научно-приложните приноси на автора.

Представеният монографичен труд е озаглавен „От миграция към мобилност, политики и пътища“, в обем от 684 стр., издаден от НБУ през 2014 г. Авторката доцент Анна Кръстева е поставила в центъра му проблема за сложния характер на динамиката на миграционните процеси в глобалния свят. Няма съмнение, че миграционните потоци в наше време са един от белезите на глобализацията. Тъй като миграцията е стара като света, то актуалното измерение на проблемите, които миграцията в глобалния свят поражда, трябва да се търси във влиянието, което те оказват върху живота на съвременното човечество. Тази логика е довела Анна Кръстева до избора на темата, като проблем, който като някаква привилегирована гледна точка й позволява да покаже съществени страни на глобалното присъствие. В този смисъл актуалността на избраната тема е извън всякакво съмнение.

Миграционният проблем не е нова тема за науката. Дори нещо повече, това е една силно експлоатирана тема, тъй като времето в което живеем властно я налага. Кое оправдава в такъв случай работата на Кръстева? Смятам, че има няколко оригинални аспекта в представения монографичен труд, които му придават достатъчно значимост на фона на съществуващите изследвания.

На първо място искам да подчертая критичния дух на авторката, с който тя представя теоретичния аспект на съществуващите възгледи за миграцията и дори предлага разсъждения на следващо равнище на анализ, на равнището на начина по който следва да се градят концептуалните погледи към проблемите на миграцията.

На следващо място намирам за оригинален опитът на авторката да ориентира погледа от миграционните процеси към феномена на мобилността, който също се отнася към характерологичните страни на глобалния свят.

На трето място мисля, че фокусирането на проблематиката от глобална, към балканска и от там към българска е обогатило научно-приложната значимост на монографичния труд на Анна Кръстева.

Смятам тези, а и редица други достойнства на труда за приноси на авторката.

  1. Оценка на приносите в останалите приложени публикации, направени след назначаването на академичната длъжност „доцент“.

Приемам приносите, които доцент Кръстева представя в своята справка и които се

разпространяват и върху останалите рецензирани публикации, като смятам за особено ценен резултата, който тя е постигнала в лицето на „множеството докторанти и магистранти с блестящи изследвания“ по разглежданата тематика.

  1. Цитиране от други автори.

Справката на цитиранията е убедителна и като източници на информацията

относно цитиранията и като брой на цитиранията.

  1. Оценка на резултатите от участие в изследователски и творчески проекти и приложение на получените резултати в практиката.

В това отношение доцент Анна Кръстева далеч надхвърля обичайната за такива

конкурси активност. Смятам, че тя е изключителен пример за съвременен учен, който напълно се вписва в многоликото глобално пространство на знанието.

 

  1. II. Учебна и преподавателска дейност.
  2. Доцент Кръстева поддържа висока аудиторна и извън-аудиторна заетост, работи

в електронния обучителен модул „MOODLE – НБУ“, както и със студенти и докторанти

  1. Кандидатката за професор получава редовно високи оценки от студентите.

 

III. Административна и обществена дейност.

Доцент Анна Кръстева е енергичен и активен академичен човек, който не спира

да търси и да създава заедно със студентите и колегите нови продукти в обучението и в обществените изяви. Тя има добър опит в администрирането на висшето образование, както и в организирането на научни изследвания и прояви. Не на последно място тя е публична личност със собствен неоспорим авторитет.

  1. IV. Лични впечатления от кандидата (ако има такива).

Познавам доцент Анна Кръстева като отзивчив и добронамерен колега. Тя има отлични комуникационни качества. Добър организатор. Впечатленията ми от нея са отлични.

 

  1. V. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата.

Не смятам, че представените изследвания са безспорни, но в много отношения те и не биха могли да бъдат такива доколкото в значителната си част те са в дискутивна форма. Доцент Анна Кръстева оспорва, предлага, създава позиции и в текстовете си е точно такава енергична и активна, каквато е в общуването. Бих предложил в духа на дискусията да обмисли още един път структурата на модела за картографиране на миграционните процеси, където в една плоскост са поставени пазара, града, държавата и глобализацията. Очевидно е, че първите три са от един порядък, докато глобализацията е от друг. Логическата дисциплина налага по-строги критерии към класифицирането по принцип. Разбира се това е само една бележка.

Заключението ми е, че представените за рецензиране трудове, както и съпътстващите ги документи дават пълно основание да предложа академичната дейност на доцент Анна Кръстева за бъде оценена високо. Кандидатката доцент Анна Славчева Кръстева да бъде допусната до избор за професор от академичния съвет на НБУ.

Дата 31 юли 2015                                                                     Подпис ………..

Проф. Д. Йончев, д.ик.н.

 

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s